Marknesse toekomst bestendig

Marknesse toekomst bestendig

Marknesse toekomst bestendig


De aanleiding voor dit initiatief:
Er komen steeds minder subsidies, geldkranen worden dichtgedraaid, mensen hebben steeds minder te besteden.
Hoe ga je hiermee om als dorp/ vereniging/bewoner?
Hoe kan je ervoor zorgen dat er toch geld in het laatje blijft komen om je vereniging gezond te houden of om leuke activiteiten te organiseren?
Of kan je activiteiten organiseren die geld opbrengen en zodoende weer voor andere activiteiten gebruikt kan worden?
Maar ook werkgelegenheid of klussen voor algemeen belang of een sociaal potje.....

Ons dorp duurzaam in 2030

Buurkracht MarknessePosted by Hubèr Buijsman Mon, August 24, 2015 17:17:48
Wat komt er allemaal bij kijken als een dorp, stad of gemeente een duurzaamheids- of energiedoelstelling heeft. Is het vertrekpunt duidelijk? Wat is precies het doel en wanneer moet dat bereikt zijn? Wie gaat wat doen? Wat wil en kun
je allemaal aanpakken? Hoe stel je prioriteiten? Makkelijker gezegd dan gedaan: wij zijn in 2030 duurzaam! In veel steden en gemeenten bestaan dit soort hooggestemde doelen. Daarbij verschilt het jaar natuurlijk nogal eens en ook het
precieze doel. Dat laatste varieert van ‘duurzaam’ tot ‘energieneutraal’ of ‘klimaatneutraal’. Vaak is het de gemeentelijke politiek die de ambities formuleert, soms zijn het organisaties.
Het klinkt sympathiek, maar er komt heel wat bij kijken om de ambities waar te maken.Van belang is in de eerste plaats om duidelijk voor ogen te hebben wat precies de ambitie eigenlijk is. Wat betekent energieneutraal bijvoorbeeld? Geldt het voor alleen de gemeentelijke organisatie of voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente? En wie houdt het allemaal bij en roept de beleidsmakers ter verantwoording? Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de partijen die ooit de ambitie uitgesproken hebben dezelfde zijn die in 2030 het politiek voor het zeggen hebben in de gemeente.

Bij ‘energieneutraal’ moet dus heel precies bepaald worden wat men bedoeld. Gaat het om het electriciteitsverbruik? Of moet de warmtevoorziening ook meegerekend worden? Wordt wel rekening gehouden met de energiekosten van het produceren en transporteren van goederen en diensten? Want zaken als transport, bouwen, afvalverwerking en goederenproductie zijn ook energie-intensief. “Bij ‘energieneutraal’ moet dus heel precies bepaald worden wat men bedoeld.”

Als het doel voor iedereen duidelijk is kan bepaald worden hoe het te realiseren. Meestal wordt een drietal mogelijke aanpakken onderscheiden.

1/ Ten eerste de territoriale aanpak. Die is gebaseerd op de locatie. Dus het gebruik van warmte en elektriciteit door gezinnen en bedrijven ende productie ervan binnen de dorps-, stads-, gemeente- of provinciegrenzen.

2/ Een tweede benadering is die van de waardeketen. Dan moet ook nagegaan worden hoe het zit met het energieverbruik van ingevoerde (en uitgevoerde) goederen en diensten.

3/ De derde benadering is deconsumptiebenadering. Die meet bijvoorbeeld
de emissie van broeikasgassen van alle goederen en diensten die in het dorp/stad/gemeente/provincie geconsumeerd worden. Gegevens hierover zijn niet altijd makkelijk toegankelijk. Daar komt bij dat het nodig is om ook verantwoordelijkheid te geven aan bepaalde groepen. Wie moeten ervoor zorgen dat de
gemeente klimaatneutraal wordt? Is dat de gemeente zelf? En welke afdeling/personen zijn dat dan? Of kan er ook verantwoordelijkheid gelegd worden bij burgers en bedrijven en hoe kun je dan waarborgen dat ook zij tot (minstens) 2030 zich in zullen spannen?

Hierna volgt een lijstje met vragen die initiatiefnemers zich kunnen stellen als ze een doel formuleren of als ze het bestaande doel kritisch willen evalueren

Op deze vragen zijn vele antwoorden mogelijk. En er zijn geen goede of foute antwoorden. Maar het is wel van belang deze vragen te behandelen en niet te gemakkelijk een doel te formuleren. Want om mensen betrokken te krijgen en te houden is het van belang dat het doel helder en duidelijk is en dat er inzicht gegeven kan worden in welke mate het doel al dan niet bereikt is.

Domein
/ Wat zijn de ‘geopolitieke’ grenzen van de stad of (deel)gemeente?
/ Moeten alle activiteiten meegenomen worden of wordt gekozen voor een bepaald type activiteiten?

Tijd
/ Wordt het doel geformuleerd in absolute termen of in relatie tot een referentiejaar?
/ Voor welk doel wordt het jaar gesteld?

Doel
/ Moet het doel gesteld worden in termen van broeikasgassen (emissies) of in termen van energieverbruik?
/ Moet het doel gesteld worden voor de gemeente/ dorp/ stad/buurt als geheel of per persoon in dat gebied?

Bereik
/ Moet het doel zich richten op alle productie en consumptie of op een deel ?
/ Moet er rekening gehouden met de levenscyclus van producten?  • Comments(0)//blog.marknesseduurzaam.nl/#post2