Marknesse toekomst bestendig

De kracht van een klachtBuurkracht Marknesse

Posted by Hubèr Buijsman Tue, September 08, 2015 14:59:52

Klagen is eigenlijk altijd iets negatiefs.
Maar hoe het komt dat Nederlanders toch tot de gelukkigste volken ter wereld horen. En hoe het komt dat er dan toch zoveel geklaagd wordt.
Dat we zo gelukkig zijn komt namelijk juist doordat we overal over klagen.
Klagen leidt in Nederland namelijk tot verbetering.
Zo had ik het nog niet bekeken. Ik ging altijd meer uit van ideeën en wensen, maar klachten zijn daar eigenlijk een vorm van. Dus nu omarm ik klachten.

Wat is jouw klacht? Wat wil jij verbeterd zien in je buurt, dorp of organisatie? Omarm de klacht als een voldongen feit – “het is zoals het is” – en bedenk samen met anderen wat je eraan kunt doen.

Heb je dus een klacht, opmerking of idee en wil je dat kenbaar maken, maar weet je nog niet op wat voor manier?

Buurkracht Marknesse opent binnenkort haar info Buurkracht Marknesse popup store
aan de Breestraat in Marknesse in het pand van makelaardij Middelbrink.

Ook kunt u uw klacht achterlaten op info@marknesseduurzaam.nl

Samen naar een nog beter Marknesse, een duurzame toekomst te gemoed.


Blog image

Ons dorp duurzaam in 2030Buurkracht Marknesse

Posted by Hubèr Buijsman Mon, August 24, 2015 17:17:48

Wat komt er allemaal bij kijken als een dorp, stad of gemeente een duurzaamheids- of energiedoelstelling heeft. Is het vertrekpunt duidelijk? Wat is precies het doel en wanneer moet dat bereikt zijn? Wie gaat wat doen? Wat wil en kun
je allemaal aanpakken? Hoe stel je prioriteiten? Makkelijker gezegd dan gedaan: wij zijn in 2030 duurzaam! In veel steden en gemeenten bestaan dit soort hooggestemde doelen. Daarbij verschilt het jaar natuurlijk nogal eens en ook het
precieze doel. Dat laatste varieert van ‘duurzaam’ tot ‘energieneutraal’ of ‘klimaatneutraal’. Vaak is het de gemeentelijke politiek die de ambities formuleert, soms zijn het organisaties.
Het klinkt sympathiek, maar er komt heel wat bij kijken om de ambities waar te maken.Van belang is in de eerste plaats om duidelijk voor ogen te hebben wat precies de ambitie eigenlijk is. Wat betekent energieneutraal bijvoorbeeld? Geldt het voor alleen de gemeentelijke organisatie of voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente? En wie houdt het allemaal bij en roept de beleidsmakers ter verantwoording? Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de partijen die ooit de ambitie uitgesproken hebben dezelfde zijn die in 2030 het politiek voor het zeggen hebben in de gemeente.

Bij ‘energieneutraal’ moet dus heel precies bepaald worden wat men bedoeld. Gaat het om het electriciteitsverbruik? Of moet de warmtevoorziening ook meegerekend worden? Wordt wel rekening gehouden met de energiekosten van het produceren en transporteren van goederen en diensten? Want zaken als transport, bouwen, afvalverwerking en goederenproductie zijn ook energie-intensief. “Bij ‘energieneutraal’ moet dus heel precies bepaald worden wat men bedoeld.”

Als het doel voor iedereen duidelijk is kan bepaald worden hoe het te realiseren. Meestal wordt een drietal mogelijke aanpakken onderscheiden.

1/ Ten eerste de territoriale aanpak. Die is gebaseerd op de locatie. Dus het gebruik van warmte en elektriciteit door gezinnen en bedrijven ende productie ervan binnen de dorps-, stads-, gemeente- of provinciegrenzen.

2/ Een tweede benadering is die van de waardeketen. Dan moet ook nagegaan worden hoe het zit met het energieverbruik van ingevoerde (en uitgevoerde) goederen en diensten.

3/ De derde benadering is deconsumptiebenadering. Die meet bijvoorbeeld
de emissie van broeikasgassen van alle goederen en diensten die in het dorp/stad/gemeente/provincie geconsumeerd worden. Gegevens hierover zijn niet altijd makkelijk toegankelijk. Daar komt bij dat het nodig is om ook verantwoordelijkheid te geven aan bepaalde groepen. Wie moeten ervoor zorgen dat de
gemeente klimaatneutraal wordt? Is dat de gemeente zelf? En welke afdeling/personen zijn dat dan? Of kan er ook verantwoordelijkheid gelegd worden bij burgers en bedrijven en hoe kun je dan waarborgen dat ook zij tot (minstens) 2030 zich in zullen spannen?

Hierna volgt een lijstje met vragen die initiatiefnemers zich kunnen stellen als ze een doel formuleren of als ze het bestaande doel kritisch willen evalueren

Op deze vragen zijn vele antwoorden mogelijk. En er zijn geen goede of foute antwoorden. Maar het is wel van belang deze vragen te behandelen en niet te gemakkelijk een doel te formuleren. Want om mensen betrokken te krijgen en te houden is het van belang dat het doel helder en duidelijk is en dat er inzicht gegeven kan worden in welke mate het doel al dan niet bereikt is.

Domein
/ Wat zijn de ‘geopolitieke’ grenzen van de stad of (deel)gemeente?
/ Moeten alle activiteiten meegenomen worden of wordt gekozen voor een bepaald type activiteiten?

Tijd
/ Wordt het doel geformuleerd in absolute termen of in relatie tot een referentiejaar?
/ Voor welk doel wordt het jaar gesteld?

Doel
/ Moet het doel gesteld worden in termen van broeikasgassen (emissies) of in termen van energieverbruik?
/ Moet het doel gesteld worden voor de gemeente/ dorp/ stad/buurt als geheel of per persoon in dat gebied?

Bereik
/ Moet het doel zich richten op alle productie en consumptie of op een deel ?
/ Moet er rekening gehouden met de levenscyclus van producten?

Blog image

De kracht van MarknesseBuurkracht Marknesse

Posted by Hubèr Buijsman Tue, August 04, 2015 17:01:28

Wat is de kracht van Marknesse?

In onze dorpsvisie geven we dit weer in een aantal thema's

Gevarieerd wonen
Marknesse zit al sinds 2002 ‘op slot’, en wil graag groeien door uitbreiding in
Marknese-zuid: fase III of op kavel-Muylwijk. Het gaat hier om een bescheiden,
stapsgewijze ontwikkeling door met name particuliere bouw.

Aantrekkelijke woonomgeving
Vanuit het dorp wordt aangegeven dat een groen en aantrekkelijk straatbeeld, en het zich veilig voelen in woning en woonomgeving belangrijk zijn.

Ruimte voor ontspanning
Het dorp wil dat het van oudsher puur agrarische landschap meer geschikt
gemaakt wordt voor recreatief medegebruik. Aan de zuidoostkant van het dorp liggen
mogelijkheden voor een fiets- annex wandelpad naar het Voorsterbos, met brug of
(trek)pontje over de Zwolsevaart. Anderen zien in de Voorsterweg een prima verbinding richting Voorsterbos. Een (trek)pontje over de Zwolsevaart blijft ook in deze variant een wens.

Behoud en vernieuwing zorg- en welzijnsactiviteiten
Vrijwilligers en mantelzorgers zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen, met
daarop aanvullend de professionele zorg. Marknesse − met een sterke sociale structuur − biedt hiervoor goede uitgangspunten.
De vraag is of het aanbod aan hulp in de toekomst aan de vraag tegemoet zal kunnen komen. Daarom is het zaak de organisatie van de vrijwillige zorg en de mantelzorg in het dorp onder de loep te nemen.

Ruimte voor detailhandel en bedrijven
Marknesse is met Ens en Emmeloord aangewezen als kern met mogelijkheid tot groei van het bedrijventerrein. Uitbreiding met in totaal tien hectare ter hoogte van Chez wordt in 2014/2015 planologisch voorbereid.
Daadwerkelijk bouwrijp maken start zodra concrete kopers zich melden.
Binnen de grenzen van Marknesse bevindt zich een cluster belangrijke high tech-bedrijven: NLR, DNW, Geomaticapark. Het terrein van het NLR biedt op termijn vestigingsruimte voor andere high tech bedrijven. Dit alles biedt kansen voor Marknesse als medewerkers zijn te interesseren voor wonen in het dorp.

Ruimte voor duurzaamheid
Marknesse kent een actieve bewonersgroep op het gebied van duurzaamheid.
Hun ideaal is Marknesse als duurzame proeftuin op het gebied van energieopwekking,energiebesparing, recycling, ‘dorpslandbouw’,etc.

Blog image
Marknesse gaat de strijdkracht aan voor een Toekomst Bestendig Dorp
De kracht van je burenBuurkracht Marknesse

Posted by Hubèr Buijsman Mon, June 15, 2015 15:48:21

Wat kunnen buren voor jou betekenen?

Buurkracht Marknesse is een initiatief van Marknesse Duurzaam.

Hoe gaan we om met de onderwerpen die ons de komende decennia op ons af komen?
Hoe bestendig is Marknesse?
Is Marknesse hier goed op voorbereid?
Wat kun je zelf doen?

Wij willen u alvast een kijkje geven om samen te bouwen aan de toekomst.

Voel je vrij om op berichten te reageren.